Primăria Comunei Mica județul Mureș

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social

ROMANIA

JUDETUL MUREȘ

UAT COMUNA MICA

PRIMĂRIA

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

- Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură ;

- Actul de identitate în termen de valabilitate, original + fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani; 

- Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original + fotocopie;

- Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original + fotocopie, atunci când este cazul;

- Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie din luna anterioară depunerii cererii; 
- Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);

- Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul:

- Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie;

- Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie - Casa Județeană de Pensii), original; 

- Adeverința de la AJOFM (șomaj) - pt. persoanele apte de muncă;

- Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original + fotocopie, după caz;

- Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;

- Dosar plic;