Primăria Comunei Mica județul Mureș

Acte necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei

ROMANIA

JUDETUL MUREȘ

UAT COMUNA MICA

PRIMĂRIA

ACTE NECESARE

PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

1. Cerere și declarație pe propria răspundere tipizată;
2. Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie);
3. Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
4. Livretul de familie;
5. Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);
6. Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
7. Adeverinţa de la unitatea şcolară - dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ;
8. Dovada - în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate - că sunt în întreţinerea familiei;
9.  Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: 
- Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă;
- Pensii;
- Alte drepturi de asigurări sociale;
- Indemnizaţii cu caracter permanent;
- Burse;
- Ajutoare.
10. Alte surse de venit obţinute din: 
- Arende, chirii, alte venituri, 
- Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta ADEVERINȚA eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, Serviciul Fiscal Târnăveni;
- Adeverinţa eliberată de la Registrul Agricol 
11. Dosar plic