Primăria Comunei Mica județul Mureș

Ajutor pentru încălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022


 

ANUNŢ

Cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie

pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

            În conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021 și ale Normelor metodologice aprobate prin HG nr.1073/2021 consumatorii vulnerabili de energie (persoană singură/familia) beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoare pentru încălzire și de suplimentul pentru energie, pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

           I. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței declarat de persoana singură/respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu. În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

a)      ajutor pentru energie termică;

b)      ajutor pentru gaze naturale;

c)      ajutor pentru energie electrică;

d)      ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

      Ajutorul de încălzire a locuinţei se acordă pe bază de CERERE și DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.
      Primăria comunei Mica, prin Compartimentul de asistență socială, va asigura distribuirea formularelor (cerere si declaratie pe proprie răspundere) la sediul acesteia, din localitatea Mica nr.56, judetul Mures , începând cu data de 21.10.2021 .

         Compartimentul de asistență socială va asigura consiliere și sprijinul necesar completării formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere.

       La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular.

        Prin FAMILIE se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacã între acestea existã sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţã şi/sau care locuiesc şi se gospodãresc împreunã, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

        Prin PERSOANĂ SINGURĂ se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singurã si nu se mai află în întreținerea părinților, precum si persoana cu vârsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitatea de exercițiu anticipată.

          Condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire:

·         numai pentru un singur sistem de încălzire;

·         numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință)

·         numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul;

·         în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică, numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

          Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei  și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului anunț și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

         Pentru utilizatorii de  gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri,
 

II. Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor și persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care obțin un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei în cazul persoanei singure.

    Suplimentul de energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Sursa de energie utilizată                         Suma fixă acordată lunar (lei)
Energie electrică                                                    30 lei
Gaze naturale                                                        10 lei
Combustibili solizi și/sau petrolieri                           20 lei
                                              EXCEPȚIE
Atunci când singura sursă de  energie utilizată este cea electrică     70 lei

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu gaze naturale, pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei + 30lei = 40 lei.

     Suplimentul de energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

     Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie:

Cererea va fi însoţită la depunere de următoarele acte:
-copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
-copii după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

- copii după certificatele de înmatriculare și carte de identitate ale autoturismelor și/sau motocicletelor deţinute (unde este cazul);
-acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane indemnizatii cu caracter permanent  etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține;

-copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința; (construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.)
-copii după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).
            În situația în care solicitantul este beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicit ajutor de încălzire și/sau supliment pentru energie, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare (cerere pentru modificare). În acestă situație, la stabilirea dreptului la ajutoarele de încălzire și suplimentul pentru energie, se iau în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

        În cazul în care se va constata că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire sau supliment pentru energie nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzire și/sau la suplimentul pentru energie încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

        Cererea și declarația pe propria răspundere, împreună cu toate documentele necesare vor putea fi transmise prin e-mail la adresa: mica@cjmures.ro,  sau pot fi depuse personal, la sediul Primăriei Comunei Mica, Compartimentul relatii cu publicul, începând cu data 25.10.2021, în intervalul orar 9.00 – 12.00

        Materiale video de informare cu privire la modul de completare a cererilor pentru Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

https://youtu.be/eSIsCbtFbMQ

https://youtu.be/8ipNhYQPuMQ

https://youtu.be/nxor3JgIQwU

PRIMAR

BERES Janos