Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de Șef birou - Biroul financiar-contabil

Nr. 4805/08.07.2022

 

ANUNŢ

UAT comuna Mica - judeţul Mureş, cu sediul în comuna Mica, nr. 56, judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou în cadrul Biroului financiar-contabil, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”.

Condiții de studii și vechime specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea știinţe economice;

- absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepție, funcția publică de conducere poate fi ocupată, prin concurs organizat în condiţiile legii, de persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice(conform art. 465 alin.4 din Codul administrative);

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 5 ani

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

-       selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; 

-       proba scrisă: 08.08.2022, orele 10.00.

-       interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 08.07.2022, pe site-ul Primăriei comunei Mica, județul Mureș si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Mica, județul Mureș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 08.07.2022 – 27.07.2022, inclusiv și trebuie să conțină:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin publicarea pe pagina de internet a primăriei (www.primaria-mica.ro) în format deschis, editabil, precum și la sediul primăriei, la compartimentul relații cu publicul, în format letric.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Șușu Ștefana-Ioana, inspector, adresă e-mail mica@cjmures.ro., tel. 0265.454112, fax. 0265.454033. Adresă de corespondență: localitatea Mica nr. 56, jud. Mureș.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Șef birou, Biroul financiar-contabil

I. Tematica:

1. Reglementări privind funcția publică ;

2. Reglementări privind administrația publică;

3. Reglementări privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

5. Reglementări privind impozitele si taxele locale;

6. Reglementări privind veniturile din salarii si cele asimilate salariilor, contribuții sociale obligatorii;

7. Reglementări privind organizarea și conducerea contabilității;

8. Reglementări privind finanțele publice locale, procesul bugetar, investiții publice locale, execuția bugetară;

9. Reglementări privind organizarea controlului financiar preventiv;

10. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

 

II. Bibliografia:

1. Constituția României, republicată;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a (art.365-537);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Titlul IV, Capitolul III „Venituri din salarii şi asimilate salariilor”,
- Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii”,
- Titlul IX „Impozite şi taxe locale”; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

10. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

PRIMAR

BERES Janos