Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de referent - Relații cu publicul și inspector - Compartimentul urbanism

Nr. 4896 / 21.06.2022

ANUNŢ

UAT comuna Mica - judeţul Mureş, cu sediul în comuna Mica, nr. 56, judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

1.      Inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului urbanism, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână;

2.      Referent, clasa III, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului relații cu publicul, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Condiții de participare:

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”.

Condiții de studii și vechime specifice:

1.Pentru funcția publică de inspector, clasa I:

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 ani

2. Pentru funcția publică de referent, clasa III:

- studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

- vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice: 1 an

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

- selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; 

- proba scrisă: 12.08.2022, orele 10.00.

- interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 13.07.2022, pe site-ul Primăriei comunei Mica, județul Mureș si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Mica, județul Mureș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 13.07.2022 – 01.08.2022, inclusiv și trebuie să conțină:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin publicarea pe pagina de internet a primăriei (www.primaria-mica.ro) în format deschis, editabil, precum și la sediul primăriei, la compartimentul relații cu publicul, în format letric.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului  se afișează  pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Orban Simona-Alina, consilier, adresă e-mail mica@cjmures.ro., tel. 0265.454112, fax. 0265.454033. Adresă de corespondență: localitatea Mica nr. 56, jud. Mureș.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice

 

Inspector, clasa I, Compartimentul urbanism:
I.                   Tematica:

1.                  Reglementări privind funcția publică ;

2.                  Reglementări privind administrația publică;

3.                  Reglementări privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4.                  Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

5.                  Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

6.                  Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

7.                  Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

II.                Bibliografia:

1.                  Constituția României, republicată;

2.                  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a (art.365-537);

3.                  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.                  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.                  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.                  Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

7.                  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

8.                  Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Referent, clasa III, Compartiment relații cu publicul:
I.                   Tematica:

1.                  Reglementări privind funcția publică ;

2.                  Reglementări privind administrația publică;

3.                  Reglementări privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4.                  Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

5.                  Reglementări privind liberul acces la informațiile de interes public;

6.                  Reglementări privind transparența decizională;

7.                  Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor.

II.                Bibliografia:

Constituția României, republicată;
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a (art.365-537);
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare.
 

 

PRIMAR

BERES Janos