Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de guard

ANUNŢ DE CONCURS

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, judeţul Mureş, în baza prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr.103/2021, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului de:

Ø  GUARD – personal contractual în cadrul Compartimentului administrativ, gospodărire;

     Poate depune dosar orice candidat care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea acestui post contractual.

I.Condiţii generale pentru ocuparea posturilor contractuale vacante:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Regulamentul aprobat prin HG nr.286/2011, respectiv:

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exerciţiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant:

-       studii generale

-       vechime în muncă : nu se solicită

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:

Data organizării concursului:

- proba practică: 22 decembrie 2021 ora 10.00

- interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

Locul desfăşurării concursului:

-sediul Primăriei comunei Mica, judeţul Mureş.

Depunerea dosarelor:

- În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

Conţinutul dosarelor:

Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;( candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mica sau la telefon : 0265-454112.

PRIMAR

BERES Janos