Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare funcție publică

ANUNȚ 

organizare concurs de recrutare

UAT comuna Mica - judeţul Mureş, cu sediul în comuna Mica, nr. 56, judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – în cadrul Biroului financiar-contabil, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Organizarea concursului se face prin exceptie de la prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, potrivit art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea Legii nr. 55/2020

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

         k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”.

Condiții de studii și vechime specifice:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau științe juridice;

-       vechime în specialitatea studiilor necesara exercitării funcției publice: n/a.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

-       selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; 

-       proba scrisă: 04.02.2021, orele 10.00.

-       interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 04.01.2021, pe site-ul Primăriei comunei Mica, județul Mureș si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei Mica, județul Mureș, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 04 - 25.01.2021, inclusiv si trebuie sa contina:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin publicarea pe pagina de internet a primăriei (www.primaria-mica.ro) în format deschis, editabil, precum și la sediul primăriei, la compartimentul relații cu publicul, în format letric.

Bibliografia de concurs este cea anexată.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Orban Simona-Alina, consilier, adresă e-mail mica@cjmures.ro., tel. 0265.454112, fax. 0265.454033. Adresă de corespondență: localitatea Mica nr. 56, jud. Mureș.

 

PRIMAR

BERES Janos