Primăria Comunei Mica județul Mureș

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Nr.  4976 / 22.06.2022

ANUNŢ

 

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, judeţul Mureş, în conformitate cu prevederile art.618 alin.4 și alin.22, art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare: concursul/examenul se va desfăşura la sediul  Primăriei comunei Mica, Mica nr.56, jud. Mureș,  proba scrisă – 25.07.2022, ora 10.00. Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul professional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art.479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

2. c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

3. d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Nr.crt    Denumire functie Categorie  Clasa Grad profesional deținut Compartimentul Gradul professional pentru 

                                                                                                                     care se organizează examenul
1.          REFERENT        EXECUȚIE    III          ASISTENT       Asistență socială               PRINCIPAL
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la registratura Primăriei comunei Mica, în termen de 20 zile de la data afișării anunţului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare și art.127 alin.1 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul general al comunei Mica la sediul primăriei sau la nr. de telefon 0265 454112.

Bibliografia de examen:

1. Constituția României, republicată;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a V-a (art.284-364); și titlul I și II ale părții a VI a (art.365-537);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

 PRIMAR

BERES Janos